Виховна робота

Виховна проблема:

"Виховання самодостатньої особистості шляхом формування ключових життєвих компетентностей

     На сучасному етапі становлення і розвитку держави перед школою постає складне і відповідальне завдання – формування людини нового типу, інтелектуальної, творчої, ініціативної й активної, самостійної, гармонійно розвиненої, свідомої особистості з громадянською позицією, почуттям національної гідності, готової до конкретного вибору свого місця у житті. Завдання сучасної школи не просто дати учневі багаж знань, умінь і навичок, а й зробити його компетентним, тобто здатним самостійно здобувати і використовувати знання в різних життєвих ситуаціях; готовим брати на себе відповідальність; бути активним у суспільному житті; таким, що поважає чужу історію та культуру. Усе це потребує переорієнтації процесу навчання на розвиток особистості учня і проведення цієї ідеї через усі компоненти навчання: від цілей, змісту, позицій учасників навчальної взаємодії, форм, методів, технологій навчання до оцінювання навчальних досягнень учнів. Виховання - це процес залучення особистості до засвоєння вироблених людством цінностей, створення сприятливих умов для реалізації нею свого природного потенціалу та творчого ставлення до життя, спрямований на утвердження суспільно значущих норм і правил поведінки особистості. Ідеалом виховання є всебічно розвинена , компетентна особистість, здатна до самореалізації. А виховання громадянина України – це, передусім, виховання особистості, яка здатна реалізовувати себе повноцінно в усіх сферах життєдіяльності, прагнучи до гармонії, добра, справедливості. Таким чином, педагогічний колектив школи працює над проблемою: "Виховання самодостатньої особистості шляхом формування ключових життєвих компетентностей».

 Загальношкільний проєкт 

"Школа становлення особистості"

Мета: створення ефективної моделі виховної системи на основі національних і загальнолюдських цінностей; систематизація виховних завдань та цілей, спрямованих на розвиток високоінтелектуальної, компетентної, свідомої,творчої  особистості з громадянською позицією, здатної до життєтворчості і самореалізації у різних сферах діяльності.

Для досягнення означеної мети передбачено реалізацію таких завдань:

  • Виховувати дитину як громадянина країни, національно свідомого, життєво і соціально компетентного, здатного здійснювати самостійний вибір і приймати відповідні рішення у життєвих ситуаціях.
  • Сприяти зростанню творчого духовного потенціалу особистості, розкриттю здібностей на кожному з виховних етапів.
  • Розвивати дитяче самоврядування як осередок самореалізації громадянського виховання.
  • Стимулювати саморозвиток, самовиховання, самоосвіту учнів та розвиток їх життєтворчої компетентності через участь у реалізації проектів соціального та благодійного напрямків.
  • Створювати умови для розвитку життєтворчої компетентності учнів.
  • Впроваджувати оптимальні методів, форм, засобів, що сприяють формуванню в учнівської молоді основ життєтворчості; розширення можливостей компетентного вибору особистістю свого життєвого шляху.

Структура формування особистості.

   

Модель випускника школи.


 Термін реалізації: 2023-2027 роки.

Реалізація проекту «Школа становлення особистості» шляхом створення довгострокових міні-проектів для всієї школи.  (перегляд) 

 Лист Міністерства освіти і науки України від 24.08.2023 р.N1/12702-23  «Щодо організації виховного процесу в закладах освіти у 2023-2024 навчальному році»