Виховна робота

  Виховна проблема:

"Виховання самодостатньої особистості шляхом формування ключових життєвих компетентностей"

   Законом України «Про загальну середню освіту» у ст.5 поставлено завдання «Формування особистості учня, розвиток його здібностей, обдарувань, наукового світогляду». Державна національна програма «Освіта (Україна 21 століття)» серед основних шляхів реформування виховання зазначає: «Впровадження нових підходів, виховних систем, форм і методів виховання, які відповідали б потребам розвитку особистості, сприяли розкриттю її талантів, духовно – емоційних, розумових і фізичних здібностей». Впровадження особистісно зорієнтованого виховання, ідеї гуманізації та демократизації шкільного життя як стрижневі фактори перебудови сучасної школи, потреби суспільства й особистості вимагають докорінно змінити підходи до організації виховного процесу й рамкові умови його здійснення. Як потрібно виховувати дітей? Як допомогти їм стати щасливими, впевненими в собі, сильними, наполегливими і разом з тим добрими, чуйними, толерантними? Як навчити змалечку знаходити опору насамперед у самих собі? Як допомогти наростити внутрішні механізми збагачення та обстоювання свого «Я», сформувати активну позицію протистояння в несприятливих умовах середовища? Як переконати в необхідності поважати себе та вірити в себе не лише тоді, коли зі світом на одній хвилі, а й у ситуаціях гострих суперечностей, невдач, втрат? У Програмі «Основні орієнтири виховання учнів 1 – 11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України» зазначено: «Мета сучасного освітнього процесу – не тільки сформувати необхідні компетенції, надати ґрунтовні знання з різних предметів, а й формувати громадянина, патріота; інтелектуально розвинену, духовно і морально зрілу особистість, готову протистояти асоціальним впливам, вправлятися з особистими проблемами, творити себе і оточуючий світ».  Мова йде про формування культурного середовища та оригінальних традицій школи, яке плекало б творчу особистість, забезпечувало умови для повноцінного, інтелектуального, творчого, морального, фізичного розвитку дитини, примноження культури й духовності в усій різноманітності національних і світових зразків, тобто школи самореалізації особистості, школи життєтворчості, культурного виховання – особистісно орієнтованої школи.

    Мета "Школи становлення особистості":

створення ефективної моделі виховної системи на основі національних і загальнолюдських цінностей; систематизація виховних завдань та цілей, спрямованих на розвиток високоінтелектуальної, компетентної, свідомої,творчої  особистості з громадянською позицією, здатної до життєтворчості і самореалізації у різних сферах діяльності.

          Для досягнення означеної мети передбачено реалізацію таких завдань:

  • дотримання принципів виховання, визначених концептуальними засадами Національної програми, Програми «Основні орієнтири виховання учнів 1 – 11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України»;
  • підпорядкування цілей, завдань, форм виховної роботи з учнями вихованню духовно багатої особистості, морально  і фізично здорової, гармонійно розвиненої, гуманної, зі стійкими моральними переконаннями, свідомого громадянина України;
  • створення системи формувань життєвої компетенції учнів;
  • формування змісту виховного процесу та системи виховної роботи на основі впровадження національних та загальнолюдських цінностей у всі сфери діяльності;
  • оптимальне поєднання форм і організації виховної роботи: індивідуальної, групової, колективної;
  • створення належних умов для особистісного зростання кожного вихованця;
  • активізація роботи органів учнівського врядування;
  • інтеграція зусиль батьківської громади, представників державної влади, громадських та благодійних організацій, правоохоронних органів та установ системи охорони здоровя з метою поліпшення виховного впливу на особистість учня.

Термін реалізації: 2018-2022 роки.

 Формування та розвиток особистості. (перегляд)

Структура формування особистості. (перегляд)

Модель випускника школи. (перегляд)

Реалізація проекту «Школа становлення особистості» шляхом створення довгострокових міні-проектів для всієї школи та кожного класу окремо. (перегляд)

Національно-патріотичне виховання (презентація).